Vērtības un principi

Vērtības

Cilvēciskā cieņa

 •  Katrs cilvēks tiek uzlūkots ar viņam piemītošo unikālo vērtību, kas nāk no Dieva, piem. aicina atstumtos iesaistīties draudzes dzīvē
 • Sniedzam palīdzību ikvienam cilvēkam, neskatoties uz to, kas viņš ir, kam tic un kas viņam pieder.
 • Palīdzam cilvēkiem apmierināt viņa materiālās un garīgās pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, dzīvesvieta, komunikācija), piem., sadraudzības pasākumi vecajiem un vientuļajiem cilvēkiem.

Solidaritāte

 • Apzinoties, ka katrs cilvēks ir sabiedrības loceklis, mēs uzņemamies atbildību par otru cilvēku, piem., zupas virtuves, pārtikas pakas, drēbju istabas, pārtikas lādes.
 • Uzklausot cilvēku un sniedzot viņam garīgu un materiālu palīdzību.
 • Iesaistoties brīvprātīgā kalpošanā.
 • Ziedojot materiālos līdzekļus, piem. Portals draudzedraudzei.lv, ziedojumu vākšanas akcijas.

Žēlsirdība

 • Mīlestības darbi, ar kuriem palīdzam līdzcilvēkiem viņu miesas un gara vajadzībās (sal. KBK 2447)
 • Spēja atteikties no savas komforta zonas, viedokļa, emocijām par labu otram cilvēkam, piem., bez maksas pieņem cilvēkus uz konsultācijām (ārsti, soc darbinieki)
 • Spēja saprast, just līdzi un gatavība palīdzēt, piem., apmeklē cietumniekus un vientuļos, kā arī slimniekus un mirstošos

Miers un attīstība

 • Patiess miers nav iespējams bez patiesības, taisnīguma, solidaritātes  (JP II)
 • Organizējam labdarības akcijas ar mērķi palīdzēt trūkumā nonākušajiem
 • Atbalstām Caritas Internationalis un Caritas Europa centienus ietekmēt sabiedrības attieksmi pret krīzes skartajiem pasaules reģioniem.

Principi

Sadarbība un subsidariatāte

 • Dot iespēju cilvēkiem, kuriem palīdzam, dalīties ar saviem talantiem un spējām.
 • Cilvēkiem, kuri lūdz palīdzību, mācām uzņemties atbildību par savu dzīvi.
 • Esam atvērti sadarbībai ar citām organizācijām.
 • Palīdzība tiek sniegta informējot un sadarbojoties ar citiem brīvprātīgajiem.

Izglītošana un sirds formācija

 • Brīvprātīgo izglītošana darbam ar cilvēkiem dažādos izglītības projektos.
 • Iespēja brīvprātīgajiem kalpotājiem piedalīties pieredzes apmaiņā Latvijā un ārzemēs.
 • Sirds formācija caur Dieva Vārdu un klusumu rekolekcijās

Ekoloģiska pārvaldīšana

 • Veidot personīgo attieksmi- ekonomiska resursu lietošana (ūdens, elektrība, pārtika(piem.neizmetam)). Neņemam vairāk, kā mums nepieciešams
 • Vides nepiesārņošana ar atkritumiem un atkritumu šķirošana