Palīgs Caritas brīvprātīgajiem

Aktīvās klausīšanās prasme

Prezentācija būs noderīga tiem brīvprātīgajiem, kuri vēlas stiprināt savas komunikācijas prasmes, lai labāk varētu īstenot savu kalpošanu. Uzzināsiet gan par komunikācijas procesu, gan par aktīvās klausīšanās un empātiska klausītāja iezīmēm, kā arī to, kādas iemaņas nepieciešamas, runājot ar cilvēkiem, un kāda ir jūtu atspoguļošanas nozīme savstarpējā komunikācijā. Tāpat iegūsiet ieskatu par to, kādi ir neefektīvi klausīšanās iemesli, kāpēc bieži vien cilvēku izteikumi būtu jāuztver daudzšķautņaini un neviennozīmīgi, kas ir “4 ausu” princips un kādas ir komunikācijas barjeras, kas traucē īstenot aktīvu klausīšanās prasmi. Lejupielādēt prezentāciju.

Komunikācijas barjeras un to pārvarēšana

Iespēja izglītot sevi par tādiem jautājumiem, kā komunikācijas kļūdas, kādas ir ārējās (psihosociālās) un iekšējās (emocionālās) komunikācijas barjeras, apskatītas komunikāciju barjeru negatīvās sekas, nevēlami un atbalstoši izteikumu stili sarunas laikā, “es” un “tu” teikumu lietošana, ieteikumi komunikācijas uzlabošanai, “4 ausu” princips, informācijas atkodēšanas nozīme, kā arī cita svarīga informācija, kas noderēs savstarpējās komunikācijas uzlabošanai. Lejupielādēt prezentāciju.

Kā palīdzēt?

Šeit atradīsiet informāciju par to, kas ir problēma jeb grūtības, ko nozīmē palīdzēt, kāpēc cilvēki palīdz viens otram, kāda ir brīvprātīgo palīgu motivācija un kā palīdzēt, nenodarot ļaunu ne sev, ne otram cilvēkam. Lejupielādēt prezentāciju.

Slimnīcas vizītes, mājas apmeklējuma pamati

Atbildes uz jautājumiem, kāpēc mums jādodas apciemot slimos un gados vecos draudzes locekļus, kādi ir fiziskie un garīgie žēlsirdības darbi, kā vārdā mēs darbojamies, kādi ir sarunu līmeņi un vadmotīvi attiecību veicinošai nostājai sarunas laikā, kādas ir atšķirības starp ikdienišķu un pastorālu sarunu, kā arī ko būtu nepieciešams pārdomāt pirms apmeklējuma, kā rīkoties pirmajās apmeklējuma minūtēs un visa apmeklējuma laikā un ko darīt pēc apmeklējuma. Prezentācijā arī ieskicēta palīga lomas bīstamība, kā arī grūtības, kas var traucēt apmeklējuma laikā runāt par ticību. Lejupielādēt prezentāciju.

Dzīvesstāsts – sociālā darba metode saskarsmē ar cilvēkiem gados

Šajā prezentācijā uzzināsiet, kā vecumdienās mainās cilvēka emocionālās izjūtas, kā arī par to, ka šajā dzīves posmā cilvēks vairāk uzmanības pievērš savas dzīves bilancei un stāsta savu dzīvesstāstu, kas klausītajam palīdz labāk iepazīt stāstītāju, viņa identitāti, pasaules uzskatus, kā arī paša stāstītāja uzskatus par sevi. Izklāstīti arī dzīvesstāsta terapeitiskie aspekti, kā arī galvenie principi veiksmīgai sarunai, kas noderēs saskarsmē ne tikai ar cilvēkiem gados, bet arī pārējiem līdzcilvēkiem. Lejupielādēt prezentāciju.

Palīdzības sniegšana krīzes situācijās

Prezentācijā pievērsta uzmanība krīzes un psiholoģiskās traumas būtībai, dažādām traumas stadijām un pazīmēm, kā arī izklāstītas cilvēka reakcijas ekstremālās situācijās. Sniegta informācija par četriem sarunas posmiem un citiem aspektiem, kas jāņem vērā brīvprātīgajam, kurš vēlas sniegt atbalstu krīzē esošam cilvēkam. Prezentācijā arī iespējams gūt ieskatu par biežāk pieļautajām kļūdām saskarsmē ar līdzcilvēkiem. Lejupielādēt prezentāciju.

Ciešanu un nāves noslēpums kalpošanas kontekstā

Prezentācijā iekļauta informācija par to, kāpēc mūsu dzīvē ir vajadzīgas sāpes un ciešanas, kā arī apskatītas dažādas nostājas pret ciešanām, cilvēka izstrādātie aizsargmehānismi nāves priekšā un kā notiek adaptēšanās ciešanām laika ritējumā. Prezentācijā arī norādīti simptomi, kas liecina, ka cilvēkam zaudējuma rezultātā ir radies traumatiskais stress, izklāstīta sēru nozīme, kā arī jautājumi, kurus vecāki sev visbiežāk uzdod bērna zaudējuma gadījumā. Lejupielādēt prezentāciju.

Atkarības

Šī prezentācija būs noderīga tiem, kas par šo slimību vēlas uzzināt vairāk, izprast to labāk un palīdzēt atkarību varā esošajiem līdzcilvēkiem. Uzzināsiet ne tikai par mītiem, kas saistās ar atkarības problēmām, bet arī atkarības pazīmēm, dažādām tās stadijām, atkarību veidiem, kā arī šīs slimības bioloģiskajiem un psiholoģiskajiem cēloņiem, sociālo faktoru ietekmi un atkarības riska faktoriem. Saņemsiet arī atbildes uz jautājumu, vai par atkarības problēmu ir jārunā ar pašu atkarīgo un kā rīkoties atkarīgā tuviniekiem. Īpaša uzmanība veltīta līdzatkarībai, informējot par atkarības ietekmi uz ģimenes locekļiem, disfunkcionālas ģimenes pazīmēm un pašpalīdzības principiem. Prezentācijā sniegta arī informācija par Minesotas 12 soļu programmu, kā arī norādītas palīdzības saņemšanas iespējas atkarības un līdzatkarības gadījumā. Lejupielādēt prezentāciju.

Izdegšana kalpojot (burn-out)

Prezentācijā sniegta informācija par to, kas ir izdegšanas sindroms, cik svarīgi ir kalpot Dieva spēkā un kā to vislabāk izdarīt, kā arī iespējams uzzināt kādi ir šķēršļi šādai kalpošanai, cik svarīga ir mīlestības nozīme kalpojot un kāda komunikācija ar cilvēkiem nav uzskatāma par mīlestības komunikāciju. Lejupielādēt prezentāciju.

Izdegšana kalpojot

Šeit uzzināsiet par iemesliem, kas visbiežāk izraisa stresu un iekšēju izdegšanu kalpošanā, iekšējā izsīkuma ciklu, personības faktoriem, kas ietekmē stresu, kā arī kādas ir brīvprātīgo kalpošanas “ēnas” puses. Prezentācijā arī atrodams noderīgs izdegšanas sindroma piemērs no Bībeles un kāds šajā gadījumā ir Dieva terapijas plāns, kā arī kā rīkoties, lai to ievērotu arī savā dzīvē. Lejupielādēt prezentāciju. 

Palīdzība senioriem ar demenci

Šajā prezentācijā uzzināsiet pamatjautājumus, kas saistīti ar demences saslimšanu – noskaidrosiet, ko ietver jēdziens “demence”, kā tā tiek klasificēta un kādi ir tās attīstību ietekmējošie faktori. Noskaidrosiet, kādi ir demences sākuma un attīstītas demences simptomi un demences diagnosticēšanas kritēriji. Prezentācijā minēti svarīgi demences terapijas aspekti, kā arī ieteikumi saskarsmei ar demences pacientu.

Projekti un finansējums

Projekta pieteikuma izstrāde

Prezentācijā iespējams uzzināt, kas ir projekts, kā arī kādai ir jābūt projekta pieteikuma struktūrai un saturam – projekta pamatojumam un mērķim, mērķauditorijas raksturojumam, aktivitāšu aprakstam, projekta paredzamajai ietekmei un ilgtspējai, kā arī gaidāmajiem projekta rezultātiem un to novērtēšanas kritērijiem. Projekta pieteikumā arī jāizvērtē iespējamie riski un tā ieviešanas organizācijas apraksts – informācija par personālu un materiālajiem resursiem. Prezentācijā arī sniegta informācija par to, kas ir Loģiskās plānošanas matrica, no kā sastāv projekta budžets, kāda ir projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriji, kā arī cita svarīga informācija, kas jāņem vērā projekta pieteikuma sagatavošanā. Lejupielādēt prezentāciju.

Projektu vadība

Prezentācijā apkopota informācija par projekta ieviešanas posmiem, projekta īstenošanas līgumu, līguma grozījumiem, projekta atskaitēm un pārskatiem, to iesniegšanas kārtību un biežumu, projekta finansējuma un atbalsta intensitāti, projekta kontu un grāmatvedības kontu plānu, projekta izdevumiem, iepirkumu veikšanu, auditu, kā arī informācija par projekta personālu un projekta publicitāti. Lejupielādēt prezentāciju.

Fondi un programmas

Šajā prezentācijā aplūkota informācija par fondu un programmu politiskajiem un stratēģiskajiem “uzstādījumiem”, dažādām ES un nacionālā līmeņa stratēģijām, kā izmantot informāciju par programmu atslēgvārdiem, kā arī programmu un fondu pamatnosacījumiem. Iespēja uzzināt vairāk arī par EK, Nordplus un Ziemeļu Ministru padomes īstenotajām programmām. Lejupielādēt prezentāciju.

Projektu attīstība un finansējuma piesaiste

Prezentācija sniedz informāciju, kādi ir projekta finansējuma veidi un finanšu līdzekļu piesaistes aktivitātes, ko atbalstītāji sagaida no projekta, kā savu ideju pasniegt pasaulei, kā arī sniegti pozitīvi projektu īstenošanas piemēri citviet Latvijā un pasaulē. Lejupielādēt prezentāciju.